Avís legal

CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER, amb CIF G17860131, direcció C/ Francesc Cambó, S/N, 17840, Sarrià de Ter, Girona, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que aparegui en la pàgina web www.cbsarriadeter.cat. Tanmateix, no pot assumir cap responsabilitat que en derivi de la falta d’integritat, actualització, veracitat i precisió de les dades o informacions que es contenen, amb els límits que estableix la Llei.

La informació i continguts no constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap classe, de la mateixa manera que tampoc vinculen a CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER, ja que es tracta d’un servei de caràcter informatiu i divulgatiu.

www.cbsarriadeter.cat pot contenir enllaços a altres pàgines web de tercers les quals no poden ser controlades per CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER, no assumint responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les mateixes.

Són de propietat de CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER els texts, imatges, sons, animacions, software o la resta de continguts que s’incloguin en www.cbsarriàdeter.cat o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, reproducció, cessió, emmagatzemament o comunicació pública, ja sigui total o parcial, ha d’estar consentit de manera expressa per CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER.

Per últim, per a poder accedir a determinat serveis que ofereix CLUB BÀSQUET SARRIÀ DE TER a través de www.cbsarriadeter.cat, si que hauran de proporcionar dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, informem que a través del compliments dels formularis de la pàgina web, les seves dades quedaran incorporats en els fitxers de CLUB DE BÀSQUET SARRIÀ DE TER i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis i informar de les millores de www.cbsarriadeter.cat. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant un email a tresoreriabasquetsarria@gmail.com o en la direcció postal C/ Francesc Cambó, S/N, 17840, Sarrià de Ter, Girona.